Vedtekter

Revidert og vedtatt 16. februar 2017

§ 1 Formål:

Senioruniversitetet i Arendal er en selvstendig, ideell sammenslutning basert på individuelt medlemskap. Gjennom foredrag skal det gis innføring i seniorrelaterte  emner og tema.

§2 Medlemskap:

Medlemskap er åpent for alle som betaler semesteravgift.

§3 Årsmøtet:

Årsmøtet er Senioruniversitetets øverste organ. Dette skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Årsmøtet skal:

  • behandle årsmelding og regnskap
  • behandle budsjett, arbeidsplan og fastsette semesteravgift.
  • velge et styre som skal bestå av leder, sekretær, kasserer, fire styremedlemmer og  inntil tre varamedlemmer. Styre skal velge et av styremedlemmene som nestleder.
    Leder velges for ett år ved eget valg. Styremedlemmene velges for to år og varamedlemmene for ett år.
  • velge revisor
  • velge valgnemd på tre medlemmer.

§4 Styrets ansvar:

Styret har ansvar for driften etter de retningslinjer årsmøtet har gitt.

§5 Vedtektsendring og oppløsning:

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av fremmøtte på årsmøtet. Med 2/3 flertall kan årsmøtet vedta å oppløse Senioruniversitetet og bestemme disponering av eventuelle midler og eiendeler.

Skroll til toppen